SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK KENAIKAN

PANGKAT SECARA LANTIKAN KEPADA SKIM

PERKHIDMATAN G6 UNTUK PAMBANTU

VETERINAR DI BAWAH SKIM G22 / G26

 

 

 1. Keseringan dan tarikh peperiksaan   :   Sekali  / dua kali setahun

 

 1. Pusat peperiksaan   :   Institiut Haiwan Kluang

 

 1. Permohonan kemukakan kepada :  Ketua Pengarah Perkhidmatan Haiwan

                                                                    Bahagian Latihan dan Kemajuan Kerjaya

 

 1. Tarikh terakhir mengemukakan permohonan  :   Sebulam sebelum tarikh

                                                                                    pemeriksaan di adakan

 

 1. Sukatan peperiksaan (termasuk markah lulus, masa dan buku buku rujukan)

 

 1. Keputusan  :  Lulus atau kandas berasaskan perstasi pada keseluruhannya di 

                                   seksyen A dan B.  Calun calun di anggap lulus hanya jika mencapai

                                   kelulusan serentak dalam kedua dua seksyen A dan B

 

 1. Pengecualian  :  TIADA

Seorang calun yang kandas di dalam sesuatu pecahan atau seksyen perlu mengambil semula peperiksaan ini dengan sepenuhnya.  Pengecualian TIDAK di beri kepada calun calun yang telah lulus sebarang seksyen atau pecahan.

 

 1. Kekalayakan mengambil peperiksaan ini  :   Pegawai pegawai yang berkhidmat di

                                                                             bawah skim Pembantu Veterinar G22

                                                                             (Tingkatan Kanan) selama tidak

                                                                             kurang daripada 2 tahun di atas

                                                                             tingkatan yang lebih tinggi.

 

 1. Tujuan peperiksaan   :   Untuk pertimbangan kenaikan pangkat secara lantikan

                                                   kepada Skim Perkhidmatan G27

 

 1. Perlantikan pemeriksa  :  Akan di jalankan oleh Lembaga Peperiksaan Kenaikan

                                               Pangkat secara lantikan kepada Skim Perkhidmatan G27

                                               untuk Pembantu Veterinar di bawah Skim G22 / G26.   

 

                       

 

 

 

 

BAHAGIAN II     :     UJIAN KEMAHIRAN

                     SEKSYEN A         :      TEORI – KESIHATAN HAIWAN

 

 

 

Pecahan 1   :    Pengetahuan asas mengenai penyakit meliputi bidang bidang berikut :-

 

·        Patologi veterinar

·        Mikrobioplogi veterinar dan imunologi

·        Parasitologi veterinar

·        Farmakologi dan toksikologi

 

Prinsip prinsip perubatan dan pembedahan (surgery) veterinar, termasuk anestesiologi an radiologi (sukatan pengetahuan yang tidak mendalam)

 

 

Pecahan 2   :    Penyakit penyakit ternakan (livestock), kuda dan unggas peliharaan

                        (poultry, ducks and turkeys) – penekanan kepada penyakit penyakit

                        tropika

 

 

Pecahan 3  :    Penyakit penyakit ‘pets’ serta ternakan liar dalam kurungan

 

* Pecahan 2 dan 3 meliputi aspek aspek berikut :

 

·        Etiologi

·        Epedemiologi

·        Patogenesis           

·        Tanda tanda penyakit klinikal

·        Patologi klinikal

·        Prinsip prinsip penentuan penyakit

·        Rawatan asas

·        Patologi

·        Kawalan dan pencegahan penyakit

·        Kesihatan ternakan berkelompok

 

 

 

Pecahan 4  :   Kesihatan Am Veterinar (Veterinary Public Health)

 

·        Kepentingan kesihatan umum veterinar

·        Penyakit penyakit zoonotic

·        Aktiviti abatoir (rumah sembelih)

·        Pemeriksaan sebelum dan sesudah sembelih (antemortem and post mortem)

SEKSYEN B   :   PENGELUARAN TERNAKAN

 

 

Pecahan 1  :   Pengeluaran ternakan ruminan

 

·        Baka baka ternakan ruminan

·        Pengurusan ternakan dan ladang

·        Sistem system pengeluaran

·        Pemakan (nutrition)

·        Perumahan

·        Pemerosesan hasil pengeluaran ternakan

·        Aspek aspek makanan ternakan

·        Pengeluaran fodder

·        Pengurusan dan penggunaan pastura

 

 

Pecahan 2  :   Pengeluaran ternakan bukan ruminan, termasuk unggas peliharaan

 

·        Jenis baka baka

·        Sistem pengurusan ternakan Pemakanan

·        Makanan dan system makanan (feeds and feeding)

·        Perumahan

·        Sistem pengeluaran

·        Pengurusan lading

                       

 

Pecahan 3  :   Pembiakbaikan dan Pembiakan (Breeding and reproduction)

 

·        Teori teori genetic dan penggunaannya di dalam :

·        Pemilihan ternakan untuk pembiakbaikan

·        Sistem mengawan (mating)

·        Prestasi pembiakbaikan

 

Pembiakan ternakan dan cara cara menambahkan kecekapan pembiakan ternakan termasuk permanian beradas

 

 

Pecahan 4  :    Pengembangan di bidang pertanian (agricultural extension)

meliputi aspek aspek berkaitan dengan pemahaman kehidupan kaum tani untuk memudahkan perubahan dan penerimaan program program pembangunan di bidang perternakan

 

Strategi dan program sector ternakan Jabatan Perkhidmatan Haiwan berpandukan Dasar Pertanian Negara

 

                        Masa                :            3 jam

                        Markah            :            100 %

Soalan                :            Bahagian            Soalan              Jawab

 

                                                                   A                   4                     3

 

                                                                   B                   4                     3

                                                                   __                        __                   __

                                                                    8                   8                     6

 

 

Calun calun tidak di benarkan membuat rujukan kepada bahan bahan

bacaan (Lampiran A & B)

 

 

 

 

 

SEKSYEN C  :   AMALI

 

 

 

 1. Kawalan (restraint) ternakan, ‘pets’ dan unggas

 

 1. Pemeriksaan fizikal sistem sistem badan (termasuk penentuan peringkan kebuntingan)

 

 1. Ujian makmal – pengetahuan mengenai jenis jenis ujian yang di perlukan untuk pengesahan penyakit serta tafsiran hasil ujian.  Cara cara untuk menjalankan ujian tidak terlibat.

 

 1. Pemeriksaan ‘post mortem’

 

 1. Prinsip prinsip penentuan penyakit (principles of diagnosis) rawatan dan kawalan penyakit

 

 1. Pengetahuan pembedahan asas (basic surgery)

·        Cara cara menjahit luka

·        Rawatan, pembalutan

·        Penjagaan selepas pembedahan

 

 

 

 1. Cara cara pengambilan darah untuk :-

·        Contoh darah

·        Contoh serum

·        Membuat calitan darah

 

 1. Peperiksaan amali yang akan di jalankan berpandu kepada sukatan peperiksaan dalam seksyen B – Teori

 

Masa                        :            Tidak melebihi 2 jam

 

Markah            :            100 %

 

Soalan                        :            Tidak di tetapkan

           

 

Calun calun tidak di benarkan membuat rujukan kepada bahan bahan bacaan (Lampiran A dan B)

 

 

 

 

 

SECTION D    :    LISAN

 

 

Peperiksaan lisan akan di jalankan berpandu kepada kandungan sukatan peperiksaan untuk seksyen A dan B

 

Masa                        :            Tidak melebihi 1 jam

 

Markah            :            100 %

 

Soalan                        :            Tidak di tetapkan

 

 

Calun calun tidak di benarkan membuat rujukan kepada bahan bahan bacaan (Lampiran A dan B)